Rabu, 16 Februari 2011

"LAYANG CAANG NA HIRUP"

BAB IEU PIKEUN SAKABEH MANUSA ANU BUTUH KANA DIDIKAN JEUNG ATIKAN HIJI ELMU PIKEUN NGANYAHOKEUN MAKNA-MAKNA JEUNG OMONGAN ANU NGANDUNG HIKMAH JEUNG PANUNTUN SUPADOS ETA MANUSA TEH BISA PAHAM KANA KABENERAN JEUNG CERDAS.
GUNANA OGE PIKEUN NANGTUNGKEUN KAADILAN JEUNG KAJUJURAN KANA DIRINA. MUKA KANA KACERDASAN DIRI PIKEUN MANUSA NU PINUH KU PANGALAMAN JEUNG PANEMU JEUNG NGAJARKEUN KABIJAKAN PIKEUN ANU NGARORA.
MUDAH MUDAHAN NGAJADI HIJI KAHADEAN, DIMANA NU ARANOM GE DIAJAR KANA BAB KABIJAKAN DIRI JEUNG MEUNANG BAHAN PERTIMBANGAN ANU SAE PIKEUN NGARTI JEUNG NGAHARTIKEUN BAB PERJALANAN HIRUP ANU PINUH KU RUPA-RUPA MASALAH.
MUDAH-MUDAHAN PARIBASA JEUNG SILOKA MANUSA NU BIJAK BISA NUNGTUN URANG BALAREA KA JALAN ANU DIPIKA RIDHO KU DIRINA JEUNG GUSTINA, SIEUN KANA SALAH JEUNG HAYANG MANGGIH BENER.
ETA MODAL URANG MIMITI MUKA ATAWA NINCAK KANA BAB IEU. MANUSA NU BODO BAKAL MOAL BEUKI KANA MIKIR JEUNG NGAHINAKEUN KANA JALAN NU BENER. NYELA KANA DIDIKAN DIRI. SARUA JEUNG MOHOKEUN KANA NU AYA DINA JERO DIRI NA NYAETA HIJI RASA NU MULYA. PINUH KU LAUTAN ELMU JEUNG MA’RIFATNA DIRI NU HAKIKI.
SAEUTIK KUDU MAHI
LOBA KUDU NYESA
MUN MAHI PIKEUN DIRI
AYA NYESA PIKEUN SASAMA
NYANGGAKEUN SADAYADAYA
TEU REK NGAKU
TEU REK NGABOGA-BOGA
NGAN…
MUN DEKIL SING MANGGIH CAI
LAPAR SING MANGGIH DAHAREUN
GALAH CEDEK PAPAS RUNCING
MOAL REK LEULEUWIHEUN
MUN ALA KADAR NA
CAANG DAMAR SING JADI PANGGEUING
KUNDANGEUN URANG SAREREA
ULAH NAFSU DIAKHERATNA
ULAH NAFSU DI ALAM DUNYANA
SALAMET SAKAWASANA
LANGGEUNG SALALAWASNA
ATINING HURIP
"PAMUKA"
MUJI SYUKUR URANG BALAREA KA DIRI URANG PRIBADI NU MASING-MASING MASIH KENEH TIASA NGARASAKEUN HIRUP WAKTU POE AYEUNA.
MUJI SYUKUR KHUSUNA ABDI NARIMAKEUN HIRUP KU HIRUP KIWARI DINA KAAYAAN SEHAT SANTOSA KUCAANG HATE, CAANG PIKIR, SEGER BUDI PAKARTI, HERANG MANAH, KU NGAYOGANA HIRUP NU SAJATI.
DINA KANDUNGAN TIAP-TIAP MANUSA NU PERYOGA KANA DIRINA, MUNJUNG KANA RASA HIRUP NU ASLI NU PARANTOS WAUH JEUNG NYAKSIAN KANA JERO HIRUP NU HAQ.
CUNDUK KANA WAKTU NINGGANG KANA MANGSA.
KA JURUNG KU JOROJOYNA HATE.
MEDARNA MANAH.
ABDI NIAT MUKASAFAH MAKNA HIRUP.
NU KU ABDI KAHARTOS.
KATINGALI.
KAREUNGEU.
KAAMBEU.
JEUNG KABUKTOSKEUN.
HAPUNTEUN SATEUACANA BILIH TINA MUKA BAB IEU AYA KENEH ATANAPI MASIH SEUER KAKIRANGAN TINA BAHAN NU AYA DINA MANAH ABDI.
JEUNG KIRANG IMEUT NA AKAL ABDI DINA NAMPI RASA NUNTUN ABDI.
DUGI KANA SALSENA IEU BAHASAN.
HAPUNTEUN SAKALI DEUI TI PRIBADI.
KA PARA SESEPUH NU LANGKUNG SEUER PANGALAMAN DINA MUKA ATANAPI NYERATKEUN SAGALA ANU KA SIRAT DINA JERONING ATI.
MEDARKEUN SAGALA LALAKON KULUHUNGNA ELMU JEUNG JERONA PANGARTI.
HATUR NUHUN KA SADAYADAYA.
MUGI NAON ANU BADE KU ABDI DI BUKA AYA MANFAAT KA DIRI.
DEUNGEUN PIKEUN EUNTEUNG BAE
NU LIAN PIKEUN TAULADAN
NYANGGAKEUN.
AYEUNA KANTUN BADAN SAKUJUR
BADE NYANGGAKEUN KA GUSTI
REK DIHIDEUNGKEUN, ABDI LUAS
REK DIBEREUMKEUN, ABDI NAMPI
UPAMI REK TEURAS
ABDI HIRUP, NEDA HURIP
SANAOS SATUNGTUNG BUUK
NEDA SAHURIP SADAMI
CAANG PADANG NARAWANG
HIRUP TEU KATUNGKUL KU PATI
TAPI HIRUP
HURIP TUNGGAL
TUNGGALNA ABDI DI GUSTI
TI LUHUR SAHIBAS RAMBUT
TI HANDAP SAHIBAS DAMPAL
ADEG-ADEG ABDI GUSTI
TANGTUNG NA GUSTI ABDINA
ABDI TUNGGALING GUSTI
GUSTI NU DI AHUB TANJUNG
ABDI NU WEDI WIDI
WIDI NAPAAN ANJEUNNA
DA KU DUNYA TEU KA TEUPI
KU BADAGNA SOK BENGBATAN
SUGAN TEUPI LAHIR BATHIN
REP SIREP SA KUJUR TANGTUNG
REP SIREP DI SANUBARI
REP SIREP SINUKU TUNGGAL
KABEH TUNGGALING PRIBADI
YAIKU SANG NGAWE PADANG
TEKA MARING SUN SAJATI
LAA ILAAH HA ILLALLAHU
GUSTI KURING NU SAJATI
ORA ANA KANG SINEMBAH
ANGING INGSUN KANG DUMADI
SIRA INGSUN
INGSUN SIRA
SAPADAMAIAN NGAJADI.
PANGAJEN AJI WIJI
WIKU WASTU KANCANA
"PANGULAS"
HIRUP.
NAON ETA HIRUP ?
AYA NU NYEBATKEUN YEN HIRUP TEH EUSI.
HIJI KANYATAAN YEN HIRUP EUSIAN SAKABEH RUANG TEMPAT JEUNG WAKTU
HIRUP NGEUSI KANA SAKABEH KAHIRUPAN NU AYA
HIRUP TEU AYA RUPANA TEU AYA BAUNA
JEUNG TEU AYA WARNANA
HIRUP GE TEU AYA SORANA
HIRUP ETA MANDIRI
TEU KEUNA KANA RUKSAK
TEU BISA DICABAK
TEU BISA DIGAMBARKEUN
ETA GAMBARAN SAJATINA HIRUP
AYA ANU NYILOKAKEUN YEN HIRUP ETA
HI……. HIJI
RUP.… RUPA-RUPA
JADI DIMAKNAKEUN YEN HIRUP TEH HIJI
NGAN NYURUPNA HIRUP ETA KANA HIJI WADAH
NGAJADI RUPA-RUPA
JADI TIASA DIHARTIKEUN YEN HIRUP BOGA KAHENDAK
PIKEUN NAMPILKEUN ATANAPI NINGALI DIRINA
MAKA HIRUP BUTUH KU WADAH KASAR
KU LANTARAN HIRUP ASLINA MAH HALUS ATAWA LEMES PISAN.
BENER UPAMI KITU MAH, UPAMI AYA NU NYEBATKEUN
YEN HIRUP TEH NYAKSIAN DIRINA
KU HAKEKAT DIRI PRIBADINA SORANGAN
SUPAYA TETEP DINA HAKIKINA ATANAPI KALANGGENGAN SAJATINA DIRI.
HIRUP OGE DI HARTIKEUN TEU KEUNA ATANAPI TEU KA TUNGKUL KU PATI
SABAB LAMUN HIRUP KEUNA KU PATI ETA LAIN HIRUP.
DI DIEU MAKNA HIRUP LANGGENG SALALAWASNA
TEU KENA KU ROBAH, KU POLAH, KU MISAL,
JADI HIRUP TEH KUDU PASTI
HIRUP GE DI MAKNAKEUN BOGA RASA
JADI AYA HARTI YEN WUJUD HIRUP NYAETA RASA
ATAWA PANCARAN DINA HIRUP TEH NYAETA RASA HIRUP
IBARAT RASA, GEDE TAPI LEUTIK, LEUTIK TAPI GEDE
HIRUP, RASA, JEUNG WADAH TEU KAHALANGAN KU WAKTU
NGAN SUPAYA EUSI JEUNG WADAH ALUS ATAWA SAMPURNA HIRUP
BAKAL NGAROBAH WAKTU , NGAROBAH CUACA, NGAROBAH KAAYAAN
NU LEUWIH ALUS, LEUWIH SAMPURNA.
REP SIREP SAKUJUR TANGTUNG
REP SIREP DI SANUBARI
REP SIREP SINUKU TUNGGAL
JERONING ATI NU SUCI
JERONING ATI NU MUKAHA
KUMELIP BINTANG DI LANGIT
MARARAY BULAN OPAT WELAS
NYAROROT CAHAYA PANON POE
NYURUP DINA CURUGAN
BRAY CAANG NARAWANGAN
KATUMBIRI PINUH KU WIDADARI
RUPA-RUPA CAHAYA RUPA RUPA WAARNA
KABENGBAT KU WELAS ASIHNA DIRI
DIRI MANUSA NU SAJATI
LAT… HILANG BUANA SAJAGAT
DAT.. NGANCIK JERONING CUPU MANIK
LES… SAKABEH ALAM CORENGCANG
BARARAY, BURIYAL,BUNCEULIK NUR SAJATI
SING NGAIT KANA ATI
GUSTI NU TEU JAUH JEUNG DIRI
SING KAPI ATI KU DIRI
EMUT TEGUH KANA JANGJI
JADI SAKSI NU SAJATI
--
TUNGGAL TAN TINGGAL
LAWAN ING PASTI
RORO PAN TAN RORO
LIR JIWA TINON LAWAN RAGANE
KATON TUNGGAL KE TINGGAL KE KALIH
MANGKE ANA MAMI
LAWAN GUSTI NING SUN
TAN KENA NING PISAH
SYANG LAN RATRI
TAN SYAH AWOR WINOR
ANGEMBAN INGEMBAN SALAWASE
AMURUKI OSIK ENENG MAMI
AWISIK…AWISIK
AKEH BEKTI LULUT
ADEPNA MUKANIRA IKU
MARANG ING SANG KATON
HIYA IKU KABEH RARAHINE
ANGALINGI RAHINING DUMADI
RARAHI KANG LUWIH
SANG KATON SA WEGUNG
PENGETINING SUN
ING SIRA RA
WUJIL
DEN DAT NA
URIP INANENG DONYA
JIWA
SUMAMBARANGE
GAWE
KAWERUHNA DEN ESTU
SARI RANTA PON DUDU JATI
SING SAPA PUN IKU
WERUH REKEH ING SARIRA
MAKA SANGSAT
WERUH SIRA
MARING HIYANG WIDI
IKU MARGA UTAMA
SERAT CENTINI
RA…. WUJIL
"RAHASIA DIRI MANUSA"
SAMEMEH URANG MUKA KANA HIJI PANGARTI
NU BAKAL NUDUHKEUN KAN AEUSI JERONA MANUSA URANG MIMITIAN KU HIJI SILOKA,
TEANGAN TAPAK MERI NGOJAY DI CAI
TAPAK BANGO DI AWANG-AWANG
BEBEK NGEYEPEK, SOANG TITEULEUM
BANCET RARECET, BANGKONG NGAHEUMHEUM DI JERO LIANG
MASIH LOBA SILOKA NU NUDUHKEUN KANA NU BENER
NGAN HANJAKAL
MANUSA AYEUNA LEUWIH RESEP KANA RARAMEAN
SAMAR KU DEDENGEAN
SAMAR KU TETEMPOAN
HAL IEU TEH KAKARA SAEUTIK PITUDUH
NU MUKA KANA JALAN PIKEUN MUKAKEUN RAHASIA DIRI MANUSA
LAIN SAEUTIK MANUSA NU TEU MERHATIKEUN KANA HAL IEU
SABAB MEMANG GEUS KITU AWALNA
MOAL WAKA BEUKI LAMUN CAN NGASAAN
MOAL WAKA HAYANG LAMUN CAN DITUDUHKEUN
MOAL WAKA MUKA MUN CAN KAPIKIR
HAYAM JAGO KONGKORONGO DINA JERO ENDOG
PILEULEUYAN, SAPU NYERE PEGAT SIMPAY
PILEULEUYAN, PATURAY PATEPANG DEUI
HAYAM HIDEUNG ENDOGNA BODAS
CING NAON TAH SILOKANA ETA KALIMAH
URANG KUDU MIMITI DIAJAR MIKIR KANA PIHARTIEUN ETA KALIMAH
HUDANGKEUN RASA KANYAAH, RASA BOGOH, RASA DEUDEUH, KANA DIRI URANG PRIBADI
EUWEUH NU NYAAH KA DIRI URANG SALAIN DIRI URANG
EUWEUH NU DAEK HOOK KA DIRI URANG SALAIN DIRI URANG PRIBADI
PERTAHANKEUN ETA SIFAT ASIH KA DIRI KU SAKUAT TENAGA, SAKUATNA NYAWA, SAKUAT JIWA
SUPAYA KALUAR ETA HIJI RASA NU SAJATI NU ASLI DINA JERO DIRI MANUSA NU SEBUT AL HAQ.
NYAETA BENERNA DIRI MANUSA NU PASTI
ATAWA DISEBUTNA SARI SARINING RASA NUR SAJATI.
MAKSUD DINA SILOKA NU DIBABARKEUN DI PAYUN
TIASA DIGAMBARKEUN KU MANG RUPA-RUPA GAMBARAN
NGAN URANG HARTIKEUN KANA NU PANG GAMPANGNA BAE.
TAPAK MERI NGOJAY DI CAI
ARI TAPAK TEH LALAKON
ARI MERI TEH URANG
NGOJAY TEH MENTAS
CAI TEH ASALNA MANUSA ATAWA CIRINA MANUSA
JADI MAKSADNA TEH ASAL MANUSA TEH TI MANA? TI SAHA? TI MANA KALUARNA?
SAHA NU MEDALKEUN?
KU KERSANA SAHA ETA MANUSA NGAWUJUD?
SAHA KUDRATNA MANUSA?
SAHA MAWUJUDNA MANUSA?
JEUNG SAJABANNA, RUPI-RUPI PIPIKIRAN TEH MIMITI TATANYA KA JERO DIRI PRIBADI.
TAPAK BANGO DI AWANG-AWANG
MAKSADNA NYAETA
TEANGAN ASALNA KECAP, DONGENG JEUNG CARITA.
SUPAYA URANG NGELINGAN KA DIRI TEH ULAH SAUKUR CEUNAH JEUNG SAUKUR BEJA TI BATUR.
TI MANA ASALNA SORA TEH
APA BISA DITEWAK ATAWA DICEKEL ETA SORA TEH?
CING SAHA NU BISA NGALUARKEUN SORA TEH
CING SAHA NU BOGA SORA DINA JERO DIRI MANUSA TEH
AYA NAON DINA DIRI MANUSA TEH MANGKANA BISA SORAAN
BISA NYARITA, BISA NGUCAP KITU, BISA NGUCAP KIEU
BIJIL SORA TEH TI SAHA
BEBEK NGEYEPEK
ETA TEH USIK JEUNG MALIKNA DIRI URANG KU SIFAT BADAN
SOANG TITILEUM TEH ETA SIFAT JEROAN URANG NU MIMITI NINGALIAN KA JERO DIRINA
PIKEUN NGAWAWUHAN JERO DIRINA PRIBADI.
NAHA BET AYA URANG TEH ?
AYANA DIRI URANG TEH KU AYANA JASAD ATAWA NYAWA
ATAWA KU AYANA JIWA
ATAWA KU HAYANGNA ZAT
ATAWA KU RASA
ETA PERTANYAAN MULAI MINUHAN ALAM PIKIRAN MANUSA
NU BERPIKIR KANA DIRINA
NGARAGEMKEUN ELMU JEUNG PANEMU DINA DIRINA
MEUNANG TATANYA MEUNANG NGALA TI DULUR JEUNG BABATURAN
TAH KITU GEUNINGAN ASAL MUASALNA URANG NGAMIMITI DI AJAR KANA WAWUH JEUNG DIRINA.
BANCET RARECET
MAKSUDNA CARITA JEUNG LALAKON MAH RAME JEUNG DEUI PANJANG
EUWEUH TUNGTUNGNA
BANGKONG NGAHEUMHEUM DI JERO LIANG
MAKSUDNA SAKABEH ASAL MUASALNA CARITA NYAETA TI JERO DIRI MANUSA KENEH
NGAN PASTINA NU GEUS WARAUH KANA DIRINA
KU RAGEMNA AKAL NU PINUH KU PANGARTI
JEMBAR KU PANGABISA
MERE MAWEH KU PITUAH ATAWA PITUDUH NU ALUS
PIKEUN SAKABEH MANUSA NU HAYANG WAUH
SOAN KAJERO DIRINA SUPAYA KAPANGGIH JEUNG HIJI KAMULYAAN DIRI
KAPANGGIH JEUNG KAMULYAAN DIRI SAJATI
BAB IEU BAKAL DIBUKA KAPAYUNNA
SUPADOS LANGKUNG ECES DINA NERANGKEUN PERIHAL BAB MANUSANA
HAYAM JAGO KONGKORONGO DINA JERO ENDOG
TATARUCINGAN ATAWA SILOKA PIKEUN MUKAKEUN DIRI
HEULA MANA HAYAM JEUNG ENDOG
HEULA MANA SIRR ATAWA HEULA RASA
HEULA MANA WADAH ATAWA HEULA ISINA
HEULA MANA WUJUD ATAWA HELA MAUJUDNA
HEULA KERIS ATAWA HEULA SARANGKANA
HEULA BATU ATAWA HEULA TANEUH
HEULA CAI ATAWA HEULA ANGIN
HEULA KORAL ATAWA HEULA HEULA PASIR
HEULA LANGIT ATAWA HEULA BUMI
HEULA NYAWA ATAWA HEULA JASAD
HEULA CAANG ATAWA HEULA POEK
HEULA SIKI ATAWA HEULA BUAH
HEULA AKAR ATAWA HEULA TANGKAL
HEULA RUH ATAWA HEULA JIWA
HEULA NAGARA ATAWA HEULA RAKYAT
CING PIKIRAN SING BENER
ETA TATARUCINGAN NGAHAJA DI KAHAREUPKEUN SUPAYA URANG BENER BENER DAEK MIKIR
ULAH CEUK BATUR, ULAH CEUK BEJA
SOK URANG BABARENGAN PEDARKEUN SAKABEH NU JADI GERENTES DINA HATE SANUBARI URANG
REGEPKEUN TINA MANAH JEUNG NURANI NU JUJUR
APA BENER URANG TEH GEUS PERNAH MIKIRAN KANA ETA PERKARA NU KACIDA ENTENG
SIGA NU DEET, SIGA NU HEUHEUREUYAN JEUNG SAJABANA
PILEULEUYAN PILEULEUYAN, SAPU NYERE PEGAT SIMPAY
MAKSUDNA SABARAHA LILA URANG TEH GEUS MOHOKEUN DIRI
POHO KANA NGELINGANKA DIRI, MOHOKEUN KANA NGAMUMULE KA DIRI
IBARATNA GEUS TEU WAUH KA DIRI
NGARAKSA NGARIKSA KA DIRI JEUNG GEUS NEPI URANG KANA NGALALAKON
KAPANGGIH CAN JEUNG SALSENA ?
GEUS BERES ACAN URANG TEH NGABEBENAH, NGABEBETAH DIRI
CUKUP CAN PAMANGGIH URANG TEH PIKEUN NGABEDAH DIRI URANG
SUPAYA DIRI URANG KAPANGGIH JEUNG EUSINA MANUSA
PILEULEUYAN PILEULEUYAN PATURAY PATEPANG DEUI
MUDAH-MUDAHAN SING AYA DINA WAKTUNA URANG BISA NGEDALKEUN SAKABEH RASA
NU GEUS JADI KAPANASARAN DINA DIRI URANG NU KEUR DI BERE HIRUP
DIBERE NAFAS NU PANJANG PIKEUN MAPARKEUN JALAN ANU YAKIN BENERNA
HAYAM HIDEUNG ENDOGNA BODAS
MAKSADNA URANG TEH KUDU HIDEUNG PIKEUN NGANYAHOKEUNNANA
SUPAYA MANGGIH BUAH NU JELAS
NYACAS ECES NGEBREH DINA PIKIRAN NU BERSIH
HATE NU CAANG DIREGEPKEUN KU RASA JEUNG SANUBARI ANU SUCI
NYACAS DINA NURANI ANU NARIMAKEUN KANA SAGALA KAKURANGAN
JEUNG KALEUWIHAN MANUSA
LAIN LUHUNG KU ELMU LAIN LUHUR KU AJI
ETA MANUSA WAUH KANA DIRINA
MAKA BAKAL MANGGIH KANA BENERNA DIRI
JEUNG LAIN KU LEBER WAWANEN
ATAWA KU JEMBAR PANGABISA, MANUSA BAKAL BISA WAUH KANA DIRI TEH
TAPI KU RASA RUMASA NU MURNI NU KALUAR TINA ATI SANUBARI NU BERSIH
LAIN PINTER NU BAKAL NGAJAMIN URANG WAUH KANA DIRI
SAKABEH MANUSA BOGA HAQ PIKEUN WAUH KANA DIRI
MUNG NGAN SAEUTIK NU KAPILIH
NYAETA NU DARAEK MIKIR DARAEK TATANYA
TAH AYEUNA URANG MUKA KANA BAB LANJUTANNANA
SING KAHADE
SAMEMEH EUNTEUP, KUDU DIINTIP HEULA
SING TALITI KADIRI DINA NALUNGTIK KANA JEROANNANA DIRI
SUPAYA MANGGIH PANGARTI NU BAKAL JADI MUSTIKA JEUNG JIMATNA HIRUP
ELING ELING MANGKA ELING
RUMINGKANG DI BUMI ALAM
DARMA WAWAYANGAN BAE
RAGA TAYA PANGAWASA
LAMUN KASASARNA LAMPAH
NAFSU NU MATAK KADUHUNG
BADAN NU KATEMPUHAN
JISIM NU NGARASA NYERI
HATE NU NGARASA CAPE
HAREUDANG NYANDANG WIWIRANG
PURBA PERBAWA HAWA
UJUB SUMAAH TAKABUR
REA KU PANGGODA SETAN
ULAH SYIRIK KA PANGAMPIH
ULAH NYACAD KA NU LIAN
DENGEUN PEIKEUN EUNTEUNG BAE
NU LIAN PIKEUN TAULADAN
HADE GORENG KASAWANG
UKUR KU TANGTUNG SAKUJUR
SING TAPIS NGAWISIK DIRI
AWAK NGARAKSA SALIRA
TOTONDEN HADE JEUNG GORENG
MUN PERYOGA SOK TURUTAN
ANU NISTA DI SINGGAHAN
ANU RUKUN KA NU UMUM
NYORANG LAMPAH KA LUMBRAHAN
ANU MANGFAAT KA DIRI
TAYA BATAN KAHADEAN
HADE UCAP HADE HATE
HATE SABAR TAWAKAL
PINUJI KINASIHAN
TEU NUNJUK KA LUHUR ADIGUNG
NYAETA JALMA BUDIMAN
HIRUP HURIP

....***HANCA***


*** KENGENG  TI KANG JALU JATI MERKALA .. MUGIA AYA MANGPAAT NA ***
(BOGOR PANCASONA: ABAH RAITA, DR. NURSIDIK. DITIK ULANG KU SANTANU MULIAWIDI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PADARINGAN

RERENCANGAN

Simkuring

Foto saya
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Sampurasun Salam pangwanoh kasadayana ... teupangkeun simkuring sibudak angon ti sumedang sanes agul ku payung butut sanes oces ku karung soek ngan ukur nyimpenan arsip kolot urang bahela teungarasa asa pangpinterna teu ngarasa asa pangnyundana... tpi ngaraos nyaah kana kasundaan nana bilih aya catur nu teu matut hapunteun da simkuring mah nuju di ajar Cag Pun Budak Angon Rampes