Kamis, 17 Februari 2011

BARIS KASAKABEH BUDAK SUNDA

Kuring neneda ka Gusti Nu Maha Kawasa muga-muga ati maneh dibukakeun kana panemu (elmu); lamun maraneh ngadenge papatah nu hade supaya tereh ngaharti sumawona kana papatah-papatah nu geus sababaraha taun di papatahkeun supaya diimankeun wanti-wanti pisan.
Paneda aing ka Gusti Allah supaya maneh pinaringan kabungahan jeung rejeki di dunia ieu tepi kana poe bungsuna (ajal), sarta dijauhkeun tina bahla jeung pinaringan umur panjang,
kitu deui masing runtut rukun jeung baraya maraneh, muga ulah aya saurang oge maraneh nu eureun mikaheman sakabehna nu maparin ganjaran ka maraneh.
Cekel papatah aing ieu, supaya ulah aya saurang oge tina antara maraneh nu boga ati bingung lamun matak manggih bahaya nu kasebut didieu, karana papatah aing ieu nyaeta buktina nu dipaparinkeun kaurang sarerea. Sarta lamun aing nerangkeun ka maraneh buktina tea, nyaeta saestu-estuna mah didatangkeunnana ku Nu Maha Kawasa.
Puguh maraneh di kawasakeun pikeun narima isarat nu didatangkeun ku Gusti Allah ka maraneh.
Maraneh bisa maksa ngereunkeun kalakuan nu goreng, karana Gusti Allah Nu kawasa nuduhkeun kana jalan nu mulus ka maraneh di pilampah di dunia ieu. Tangtu maraneh jadi conto pikeun di turutan ku sasama maraneh jeung tangtu sakabehna manusa sarukaeun ka maraneh.
Sarta beh dituna ngarasa bagja tepi ka anak incu. Maraneh sarerea nu saendengna pada ngarimankeun kana maksud aing tea, aing nyerenkeun eta papatah aing nu panungtungan satekah polah, karana aing ngarasa geus kolot moal sabaraha deui nya umur.
Kulantaran tulisan aing ieu supaya mangke dimana urang geus papisah, muga-muga maraneh jadi jalma pinter, bisa ngaji jeung nginget-ngingetkeun carita ieu; dipikir beurang jeung peuting.
Jeung beh dituna muga-muga maraneh bisa nurutan karuhun maraneh muga-muga bisaeun mindahkeun naon kakurangan diri maraneh muga salawasna diriksa.
Lamun maraneh geus ngarasa ka papatenan dulur cara aing ka papatenan ku karuhun aing, poma maraneh ulah rek poho ngahormat, nulungan jeung nurut nu wajib pikeun maraneh narandakeun jalan kabeneran sanajan ku jalan sejen.
Eta panghormat aing di akherat moal era ku bangsa sasama aing, yen aing geus ditakdirkeun ku Gusti Allh dilantarankeun pitulung Kanjeung Gouvernement di jadikeun purah mapatahan jeung ngajak kamaraneh sarerea.

Sakitu eta pamenta aing ka maraneh sarerea supaya diturut

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PADARINGAN

RERENCANGAN

Simkuring

Foto saya
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Sampurasun Salam pangwanoh kasadayana ... teupangkeun simkuring sibudak angon ti sumedang sanes agul ku payung butut sanes oces ku karung soek ngan ukur nyimpenan arsip kolot urang bahela teungarasa asa pangpinterna teu ngarasa asa pangnyundana... tpi ngaraos nyaah kana kasundaan nana bilih aya catur nu teu matut hapunteun da simkuring mah nuju di ajar Cag Pun Budak Angon Rampes