Rabu, 16 Februari 2011

LAYANG CAANG NA HIRUP (ka-II)

***LANJUTAN***

"PAMUKA"
SAMEMEH AYA ITU JEUNG IEU
ETA TEU AYA NANAON IWAL TI AYANA HIRUP
HIRUP AWALNA LAIN WUJUD LAIN JASAD
HIRUP MAH HIRUP BAE TANPA AYA ITU JEUNG IEU
AYANA HIRUP NYAETA AYANA DINA ALAM KALANGGENGAN
KU LANTARAN MAKNA HIRUP TEH LANGGENG
TEU KATUNGKUL KU PATI, TEU KENA KU RUKSAK
TEU KEUNA KU LAPAR, TEU KEUNA KU DAHAGA
TEU BOGA KABUTUH ATAWA PANGABUTUH
TEU KACAMPURAN KU ITU JEUNG KU IEU.
HIRUP TEH MANGGIH CAANG DINA NU POEK
MANGGIH POEK DI NU CAANG
MAKSUD POEK DIDIEU, NYAETA NYUMPUTKEUN SAGALA KANYAHO
SAGALA KAHAYANG
ATAWA NYUMPUT BUNI DI NU CAANG
NGUBUR SAGALA KAHENDAK
NU LAIN BIJIL TINA KAHENDAK HIRUP ETA SORANGAN
HIRUP TEH SIFATNA MANDIRI SIFATNA OGE BISA DISEBUT RAHASIA
ATAWA NGARAHASIAKEUN DIRINA
MANGKA DISEBUTNA HIRUP TEH RAHASIA DIRI
NU TEU BISA DICARITAKEUN
ATAWA DIDONGENGKEUN
KU SALIAN KANU HIRUP DEUI
HIRUP BOGA MAKNA WUJUD
JEUNG BOGA MAKNA MAWUJUD
HIRUP BOGA MAKNA SYAREAT
OGE BOGA MAKNA HAKEKAT
HIRUP SORANGAN DISEBUT HAQQ
NU SAUKUR DI KANYAHOKEUN KU DIRINA
NU BOGA HIRUP
HIERUP EUWEUH RUPANA
HAL IEU JADI PANDANGAN HAKEKATNA
HIRUP TEU BOGA BAU
HIRUP OGE, TEU BOGA WARNA
HIRUP GE TEU BOGA BENTUK
TAPI HIRUP PRIBADI
BOGA RASA NU NGAWALIAN DIRI
HIRUP TEH BISA NYAKSIAN DIRINA
HIRUP GE SAUKUR NGADENGE
NAON KAHAYANG DIRINA
HIRUP TEU BISA DIATUR KU ITU JEUNG KU IEU
HIRUP BOGA KABEBASAN NU PENUH
PIKEUN NGATUR DIRINA
HIRUP EUWEUH UCAP EUWEUH BASA
HIRUP TEH NGAN SAUKUR RASA JEUNG CAANG
SAHA NU WAUHJEUNG HIRUP MAKA BAKAL NYAHO ETA HIRUP
JEUNG BAKAL JADI BIBIT HIRUP ETA SORANGAN
USIK MALIK HIRUP SAUKUR DIWALIAN KU RASA
JEUNG DI CAANGAN KU DIRINA
KU CAHAYA SARI DIRINA, NU SAJATI
ASAL HIRUP NGAWUJUD KU AYANA OPAT PERKARA
CAI NU JADI CIRI, SILOKANA BADAN HIRUP
SEUNEU NU JADI CIRI, SILOKANA RUH ATWA NYAWANA HIRUP
ANGIN NU JADI CIRI, SILOKANA SIFAT HIRUP
TANEUH NU JADI CIRI, SILOKANA RASA HIRUP
TAPI SING KAHADE
ULAH SALAH NGAHARTIKEUN
HIRUP LAIN CAI, LAIN SEUNEU, LAIN ANGIN, LAIN TANEUH
ETA NGAN SAUKUR PERANGKAT
PIKEUN NGAWUJUDKEUN HIRUP
HIRUP GE BISA DIHARTIKEUN CICING, TEU KEUNA KU OWAH
MAKA YA SILOKA NU NYEBUTKEUN
YEN HIRUP TEH IBARAT CAI, TEU BISA DIBEULAH
HIRUP IBARAT ANGIN, TEU BISA DIPAPAS
HIRUP IBARAT SEUNEU, TEU BISAL DIBESLAH
HIRUP TEH RASA
TEU BISA DIHALANGAN KU NAON BAE
KAKUATAN RASA HIRUP MOAL BISA DIUKUR KU TAKERAN
LEUTIK TAPI GEDE
HURUNG MONCORONG DINA TIAP TIAP MANUSA
NU HIRUP JEUNG DIRINA
SAKALI DEUI YEN HIRUP TEH DINA POEK TEMPAT KALUARNA CAANG.
JEUNG DINA CAANG NYUMPUTKEUN DIRI DINA SAMARNA CAANG
IEU BAB HIRUP NU KUDU DI HARTIKEUN
DI LENYEUPAN
SUPAYA LEUWIH KAHARTI
YEN HIRUP TEH SIGA DAMAR
HIRUP TEH ZAT
TEU BISA DISARUAKEUN JEUNG AYANA JASAD
HIRUP TEH HAQ KAMULYAAN PRIBADI
DINA KAMANDIRIAN HIRUP
HIRUP SARUA JEUNG KASAJATIAN NU RASA
SAJATINING HURIP
ENING DZAT
MANGKA HIRUP GE SOK DISEBUT ROBB
ANU NYEKEL TILU SULUK HIRUP NYAETA
NUR RASA
NUR SARI
NUR SAJATI
PENGARUHNA KANA
SIRNA RASA
SIRNA SARI
SIRNA JATI
HIRUP HIJI KANIKMATAN PRIBADI
ANU LAIN DATANG DINA NU DI DAHAR
JEUNG NU DI INUM
KADAHARAN HIRUP NGAN DUA PERKARA
KU AYA NA CAANG
KEUNG KU AYANA RASA
HIRUPNA ROBB ATAWA DZAT
SAUKUR BISA DITARIMA KU RASA DIRINA
RASA ETA BAKAL NGAWUJUDKEUN CAHAYA ATAWA CAANG
KANA JERO DIRINA
ETA RASA PRIBADI
KATINGALI TI LUARNA
BAKAL SIGA CAHAYA ATAWA SINAR ANU NGABERSIT
KALUARNA TINA DZAT ETA PRIBADI
SIGA BENTANG NU NGAN SAUKUR BOGA CAHAYA NU KALUAR TINA DIRINA
LAIN CAANG KU LANTARAN AYANA CAHAYA ANU NYOROT KANA ETA BENTANG
GUGUSAN DZAT ATAWA BENTANG NU PANGGEDENA
SAPERTI AYANA PANON POE
NGAN KAHADE
ETA HIRUPNA DZAT ATAWA ROBB ETA LEUWIH SAMPURNA
TIBATAN AYANA BENTANG JEUNG PANON POE
ETA SAUKUR JADI PERLAMBANG ATAWA GAMBARAN SILOKANA
SING WASPAOS TINA NGARTIKEUN JEUNG NGAHARTIKEUN IEU BAB
SUPAYA ULAH KAJEBAK
KU RUPA RUPA PERLAMBANG ANU DI TAMPILKEUN
KU LANTARAN SAKABEH ANU AYA
NGAJADI LAUTAN SIMBUL
PIKEUN MUKA KANA HIRUP NU SAJATINA
ULAH SAMAR JEUNG KASAMARAN
HIRUP TEH NGEUSI KANA SAKABEH RUANG,TEMPAT, JEUNG WAKTU
SABAB HIRUP TEH HIJI
ANU TEU DI SABABKEUN KU ITU JEUNG KU IEU
HIRUP OGE BISA BOGA KAHENDAK
ATAWA KAHAYANG
HIRUP AYA TAPI EUWEUH WUJUDNA
TAPI HIRUP ETA SORANGAN BISA NGAWUJUDKEUN DIRINA
KU SABAB HAQ NA ETA SORANGAN
ETA DISEBATNA KAWENANGAN ETA WUJUD
NGAN DINA SAGALA PERWUJUDANNANA
HIRUP BAKAL NYAMARKEUN DIRINA
KU LANTARAN HIRUP DZAT MAH TERSEMBUNYI
ATAWA NGARAHASIAKEUN DIRINA
NGAN MAUJUDNA MAH PASTI AYANA
TIASA DITINGALI
SEDENGKEUN WUJUD ASLINA MAH
TETEP DISAMARKEUN
SAUKUR TIASA DITINGALI
DISAKSIAN KU DIRINA SORANGAN
MAKA JELAS MUN DISEBUT DZAT MAH EMBUNG DISARUAKEUN
JEUNG SAKABEH NU NGAWUJUD
JEUNG KEUNA NU RUKSAK
HIRUP BISA NAMPILKEUN RUPA RUPA WARNA DIRINA
HIRUP BISA NAMPILKEUN MANGRUPA BENTUK WUJUD
HIRUP BISA MINTONKEUN MANGRUPA RASA DINA DIRINA
HIRUP BISA NGAWUJUDKEUN RUPA RUPA BABAUAN JEUNG WAWANGIAN
SERTA RUPA RUPA ALAM DIRINA
HIRUP ETA SORANGAN BOGA MANGRUPA RENCANA PIKEUN DIRINA
KULANTARAN HIRUP GE KADANG KATINGALI KU DIRINA
JEUNG NYAKSIAN DIRINA SERTA NGAWALIAN DIRINA
MAKA HIRUP KADANG AYA KADANG EUWEUH
KADANG NGAWUJUD KADANG MAUJUD
KADANG BISA JADI SYAREAT
KADANG SAUKUR JADI HAKEKATNA
MAKA HIRUP TEH TEU KENA KA WATES KU RUPA RUPA HAL
ANU BAKAL NGABEURATKEUN DIRINA
HIRUP SAUKUR WAUH JEUNG DIRINA
ATAWA ANU WAUH JEUNG DIRINA
NYAETA CAHAYA JEUNG RASA
HIRUPNA DZAT BOGA SIFAT HIRUP
HIRUPNA ROBB BOGA NGARAN
HIRUP GE BOGA SIRR
BOGA AF’AL
HIRUP TEH BOGA BEBENER KANA DIRINA
SERTA JUJUR KANA DIRINA
HIRUP TEH BOGA TEKAD JEUNG LAKU LAMPAH
HIRUP TEH HAQ NGAWAUHAN DIRINA
NGAN RUMASA KANA DIRINA
JEUNG NGAWALIAN RASA DIRINA
MAKA HIRUP TEH BAKAL NGAHIJI
JEUNG JATINING HIRUP DIRINA
NUNGGALNA
TUNGGALING DIRINA
NYAKSIAN SAGALA BENER DIRINA
NYAKSIAN SAGALA LAKU LAMPAHNA
TEKAD DIRINA
RENCANA DIRINA
NYAKSIAN KANA HARKAT DARAJAT DIRINA
DINA TANGTUNGAN DIRINA
ANU TUNGGALING DIRI
MAKA BENER MUN DISEBUT YEN HIRUP TEH AYANA DINA
ASMA, SIFAT, DZAT, SIRR AF’AL
ANU NGAJADI MAUJUDNA
LAISA KAMISLIHI SAI’UN
KUN FAYAKUN
TEU AYA DEUI HIRUP SALAIN HIRUPNA PRIBADI
TEU AYA DEUI ANU DISAKSIAN SALAIN TI NYAKSIAN RASA TUNGGALNA PRIBADI
MANDIRI TINA SAKABEH TEKADNA
UCAP DIRINA
LAKU LAMPAH DIRINA
JUJUR JEUNG BENER PIKEUN DIRINA
NGARAKSA NGARIKSA DIRINA
DINA KALANGGENGAN DIRINA NU SAJATI
SAMPURNA KU SAJATINING HAQ NA
MAKA HIRUP MUN GEUS KAPANGGIH JEUNG HIRUP
BAKAL MANGGIH KANA SAESTUNA DIRI
BAB LAIN AYA OGE ANU MUKA KANA HARTI
YEN HIRUP TEH NU SABENERNA MAH TEU NGABOGA BOGA
HIRUP TEU BOGA NGARAN
DA HIRUP MAH TETEP HIRUP
TEU BUTUH KU NGARAN
NGAN HIRUP GE BUTUH KU SALAMET
PIKEUN NYAMPURNAKEUN SAKABEH RASA DIRINA
NGAWALUYAKEUN DIRINA
HIRUP OGE NGAWICAKSANAKEUNKANA DIRINA
ASIH KANA DIRINA
NGASUH KANA WUJUD JEUNG MAUJUDNA
NGASAH SAKABEH RASA DIRINA
BISA NGAMUMULE JEUNG NGABAGJAKEUN KANA DIRINA
HIRUP GE WAUH KANA AWALAN JEUNG AKHIRAN DIRINA
HIRUP GE WAUH JEUNG QODHO JEUNG QODAR DIRINA
DZAT HIRUP GE BOGA JINIS
BOGA JISIM
JIRIM DIRINA
JINISNA ROBB
JISIMNA CAHAYA
JIRIMNA RASA
SANAJAN YEN DIRINA TEH LEBUR DINA SAKABEHNA
JADI HIRUP TEH TETEP HIRUPNA
LEBUR DINA SAKABEH NU AYA
JEUNG LEBUR DINA SAKABEH NU TEU AYANA
TAPI HIRUP TEA TADI
TETEP AYA DINA HIRUPNA
SAJATINA PRIBADI HIRUP
DINA POEK TETEP AYA NU HIRUP
DINA CAANG OGE TETEP AYA NU HIRUP
TEU AYA NU NGAWATESAN DIRINA
SALIAN TI KAREP DIRINA
DA SAKABEHNA AYA DINA PIKIRANNANA HIRUP ETA PRIBADI
AYA DINA TANGGUNG JAWABNA PRIBADI
JEUNG SAKABEH IJINNA PRIBADI
LEBUR DIRINA MUSNAH DIRINA
DINA ALAM HIRUP JEUNG KALANGGEUNGANNANA PRIBADI
MAKA HIRUP TEH DISEBUT SANG PRIBADI
HAQ TINA SAKABEH SAJATINING HAQ
DA HIRUP TEH BISA NGUKUR KANA TUNGTUNG RASA DIRINA PRIBADI
TEU SIEUN KU ITU JEUNG KU IEU
DA KABEH GEUS KA CEKEL
JADI RAHASIA DIRINA PRIBADI
SAKABEHNA OGE GEUS KA EUNTEUNG KU DIRINA
MAKA JUSNURNA HIRUP TEH SAMPURNA
TEU KENA KU ROBAH
MAKA HIRUP YAKIN KANA WAJIBUL WUJUDNA
DIRI ATAWA JASAD
AENUL YAKIN KANA WAJIBUL GOIBNA
MANUSA, NYAWA, RUH
HAQUL YAKIN KANA GOIBUN GOIB NA
SAJATINA RASA ATAWA BATIN
PIKEUN NYAKSIAN JEUNG NGAWALIAN CAHAYA RASANA
CAHAYA RASA IEU AYA DINA TEMPAT ANU POEK BUTA RAJIN
AYA DINA ALAM KEUEUENG NU NGADANGDEUNG
DI DINGDING KU RUPA RUPA KELIR
NYACAS DI ALAM MUKAHA
NITIS DINA SARI
NIRCA DINA RASA
MANCALA PANCASONA SAJATI
NUNGGALNA NAFS
DINA NAFAS NU SAJATI
HIRUP LANGGENG SALALAWASNA DI ALAM RAHASIANA
HIRUP SANG MUKAMIL
LEBUR SAKABEH KUBUR
LEBUR PAPAN LAN TULISNA
BERSIH SUCI TEU AYA CORAT CORET DEUI
MUSNAH ILANG TANPA KARANA
KA ALAM KANIKMATAN ANU TANPA KIRA KIRA
ILANG RASA
ILANG CAHAYA
HIRUP DINA KALANGGENGANJEUNG KANIKMATAN NU SAJATI
------------
HONG MUNAH
SING KARI MUNAH
MUNAH LEMAH MUNAH LANGIT
BAYU PUNAH BAYU KAPUNAH
RAHAYU SWASTI ASTU
NIRMALA SEDA MALILANG
JISIM LANTIF KANG SALAMET
KUBUR KANG ALLAH
MANUSA NGANDEG
ALAM PADANG POE PANJANG
NAGARA TUNJUNG SAMPURNA
SAH JERO SAMPURNA JASAD
SYIR DZAT LES
KUSUMA JATINING SAMPURNA
SUCI DUNYA AKHERAT
SIRNANING JINAGAD GUSTI
MENYANG TUJUH LAPIS BUMI
TUJUH LAPIS LANGIT
LES ANGLES
PANGLIMUNAN GUSTI
NURBUAT DZATINING HIRUP
HIRUP MANUSA SUNDA
--------------
PERBAWA TEU PUGUH DUMUK
TARA TANJRUH KUNU BUKTI
BALUKARNA HEJO TIHANG
MUN PASILINGSINGAN ATI
NYIAR KENEH SUSUGANAN
NU ENYA DI LAIN LAIN
HIJI CIRI MANUSA NI WAUH KADIRI
BAGJA HURIP BARENG GUSTI
SAJERONING HIRUP IWAL TI PASRAH
NEDA PARENTAH GUSTI JEUNG ROSULNA
HIRUP HURIP MANUSA PASTI
LAIN HIRUP OWAH GINGSIR
TAPI TEGUH MAWA BAKTI
LAMPAHNA JADI TAULADAN
BUDI PANRANGINASIGA NU ELEHAN
TAPI HATE CADU ELEH
KANU SALAH
KALAWAN PATOKAN URANG
CICING DINU BENER
NANGTUNG DINA SAHADAT
MANUSA NU PASTI
TEU NYIAR PRIBADI
KALUAR TI DIRI
MANGGIH PASTI
WATES HAQ NA DIRI
GUSTI NGANCIK DINA ALAM MANUSA NU TUNGGAL
NGAJADI SAKSI DIRINA
SAKSI GUSTI NU HAKIKI
RIDO TUR IKHLAS
SUMERAH KANA NAFSIAHNA… GUSTI
RENGHAPNA NAFAS ETA MANUSA
DIHAMPURA SADAYA DAYA
KUSOROTNA NUR CAHAYA RASA
GUSTIAN NU SAJATI
HURIP TUNGGAL

....***HANCA***

*** KENGENG  TI KANG JALU JATI MERKALA .. MUGIA AYA MANGPAAT NA ***
(BOGOR PANCASONA: ABAH RAITA, DR. NURSIDIK. DITIK ULANG KU SANTANU MULIAWIDI)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PADARINGAN

RERENCANGAN

Simkuring

Foto saya
Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Sampurasun Salam pangwanoh kasadayana ... teupangkeun simkuring sibudak angon ti sumedang sanes agul ku payung butut sanes oces ku karung soek ngan ukur nyimpenan arsip kolot urang bahela teungarasa asa pangpinterna teu ngarasa asa pangnyundana... tpi ngaraos nyaah kana kasundaan nana bilih aya catur nu teu matut hapunteun da simkuring mah nuju di ajar Cag Pun Budak Angon Rampes